Slik jobber vi

  • NP Bygg AS er en entreprenør i oslo som utfører byggprosjekter innen nybygg og næring

   NP Bygg AS utfører store, mellomstore og små typer byggeoppdrag. Vi har stor erfaring både innen yrkesbygg og bygg for privat bruk. Våre oppdrag omfatter blant annet nybygg, næringsbygg, forretningslokaler, kontorer, serveringsteder,institusjoner og Hotell. NP Bygg er en entreprenør lokalisert i oslo.

   Vi setter prestisje i å gjennomføre prosjekter effektivt og innenfor gjeldende tidsfrister. Våre ledere har praktisk og relevant bakgrunn fra vår bransje.Et fokus i bedriften er god arbeidsmoral, gode systemer, helse og miljø.

  • ISO-sertifisert

   NP Bygg er ISO-sertifisert i overenstemmelse med styringssystemkravene i NS-EN ISO 9001, 14001 og 45001 for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: Alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hoved entreprenør. Service og rammeavtaler med offentlige og private byggherrer. Det er Kiwa Teknologisk Institutt som på vegne av Norsk Akkreditering som har sertifisert NP Bygg og sertifikatet ble første gang utstedt 10.12.2015, siste resertifisering ble gjort 13.09.2021.

   Det sertifiserte ledelsessystemet gjelder alle faser i verdikjeden vår, og alle prosesser som inngår i virksomheten. Herunder ledelse og styring av alle leverandører og underentreprenører med nødvendig kvalitet og kompetanse for å ivareta prosjekt og kundekrav.

   Sertifiseringene er et kvalitetsstempel på våre ledelsessystemer, og at vi arbeider systematisk og kontinuerlig med forbedringer i vår organisasjon. Sertifiseringene er internasjonalt anerkjent, og anses som det sterkeste kvalitetsstempelet på kontinuerlig forbedringsarbeid.

  • Miljøfyrtårn

   Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for dokumentering av miljøinnsats og vise samfunnsansvar for bedrifter og virksomheter.

   For å bli Miljøfyrtårn innebærer det et systematisk arbeid med miljøtiltak. Disse tiltakene fører til en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpasset krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det skal leveres årlige miljørapporter og virksomheten resertifiseres hvert tredje år. Miljøfyrtårnet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. 

  • Startbank

   NP Bygg er godkjent I StartBANK.

   StartBANK er et Bransjenettverk som ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt “Seriøsitet i byggenæringen” som i 2005 ble lansert gjennom et samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. Dette er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.

   Det er evaluert rundt 4400 leverandører på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier. Dette betyr at StartBANK er en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gjør at leverandørene har mulighet til å konkurrere på like vilkår, bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

   StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

  • Sentral godkjenning

   Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

   NP Bygg er sentralt godkjent i flere funksjoner, fagområder og tiltaksklasser se https://sgregister.dibk.no/enterprises/942273711 for gjeldende godkjenningsområde. 

   En sentral godkjenning utstedes av Direktoratet for byggkvalitet, og skal sikre alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. 

  • Godkjent våtromsbedrift

   Dette er et kurs for sertifisering av faglige leder/prosjektledere. Som minimum må man inneha fag/svennebrev og dokumentere 4 år med praksis innen prosjektledelse. Kursdeltagere med mesterbrev eller byggteknisk utdannelse trenger ikke dokumentere praksis. Etter bestått eksamen kan man søke fagrådet for våtrom om å bli Godkjent våtromsbedrift. Først da kan man kalle seg Godkjent Våtromsbedrift og bruke logoen i egen markedsføring.

   • NP Bygg fyller opplæringskravene i BVN
   • NP Bygg har faglig leder for våtrom
   • NP Bygg benytter sertifiserende / prosjekterende / fagarbeidere / takstmenn for våtrom
   • NP Bygg har tilgjengelig oppdatert utgave av BVN

  • Lærlingbedrift og fagkompetanse

   NP Bygg har en årelang tradisjon som tømrerbedrift. Helt tilbake til oppstarten i 1986 har faglig kompetanse innen tømrerfaget vært et viktig fokusområde. Gjennom vårt medlemskap i Opplæringskontoret for tømrerfaget ønsker vi å bidra til økt rekruttering, samt aktivt jobbe for at fagbrev innen byggfagene får den anerkjennelsen og respekten den fortjener. Vi har også jobbet tett med grunnskolene i et prosjekt med bygging av småhus for 9. klassinger. Sjekk ut emneknaggen #vibyggersmåhus i sosiale medier.

   Vi har som målsetting at minimum 10% av våre utførende håndverkere skal være lærlinger.

   Våre ansatte har høy faglig kompetanse og yrkesstolthet. Vi lever av å realisere kunders prosjekter og legger stor vekt på den faglige kvaliteten som leveres. NP Bygg har vært en tømrerbedrift med stort profesjonsfokus helt fra oppstarten i 1986, og flere av våre ansatte har mesterbrev.

  • Øvrige medlemskap og ordninger

   Gjennom nedenstående medlemskap tydeliggjør vi vår rolle som seriøs aktør innen gitte fagområder.

   • Entreprenørforeningen bygg og anlegg
   • Grønn byggallianse
   • Grønt punkt Norge
  • Samarbeid

   NP Bygg er opptatt av det beste for samfunnet og tar sosialt ansvar, hensyn til miljøet og tenker økonomisk verdiskapning så langt det lar seg gjøre / i alt vi foretar oss.

   Gjennom vårt medlemskap i Entreprenørforeningen EBA ønsker vi å tydeliggjøre vårt mål som en seriøs og ansvarlig aktør i bransjen. Samtidig bidrar vi til/ satser vi på våre egne ansatte ved å bidra til intern og ekstern skolering og etterutdanning.

  • Vi bygger for livet – i dag og i morgen

   NP Bygg er et verdidrevet selskap. Visjonen «vi bygger for livet – i dag og i morgen» sier hvor vi skal og hvor vi kommer fra.

   Forretningsidéen «NP Bygg utfører entrepriser etter morgendagens standard til profesjonelle byggherrer i Oslo og Akershus med høye krav til kvalitet» støtter opp om denne visjonen.

   Verdiene «kompetanse, langsiktighet, ansvar, respekt og trygghet» leder oss dit. Verdiene hjelper oss til å ta de rette valgene hver dag.

  • K L A R T

   Kompetanse – Vi skal ligge i forkant på kompetanse innen fag og regelverk.

   Langsiktighet – Vi tar ikke snarveier for å oppnå resultater, men ser etter løsninger som varer lengst mulig.

   Ansvar – Vi tar ansvar for oss selv, medarbeidere og våre kunder.

   Respekt – Vi praktiserer likeverd, ærlighet og respekt ovenfor våre medmennesker og planeten vi lever på.

   Trygghet – Vi er tydelige i våre avtaler og skal kun love det vi kan holde, og holde det vi lover.

   NP BYGG SITT VERDIGRUNNLAG – SÅ KLART

  • BAKGRUNN FOR NP BYGG SIN FORRETNINGSIDÉ

   NP Bygg har blitt formet ut fra en drøm om å skape en entreprenørvirksomhet som skal sette en ny standard for hva kvalitet står for – i alle ledd av byggeprosessen. Et sted hvor man aldri skal gå snarveier. Et sted hvor man nøye følger lovverk og regler. Her kommer man gjennom respekt for spilleregler og samarbeide med sine medspillere frem til finalen og leverer et bygg som mer enn tilfredsstiller kundens forventninger.

   Dette er en arbeidsplass hvor man ikke bare skal gjøre det som er riktig i dag, men også ta høyde for fremtidens krav og behov. Dette gjelder bla innen arbeidsmiljø, bærekraftig utvikling og moderne teknologi. Dette er et sted hvor økonomisk avkastning ikke er den eneste motivasjonen. En stor del av livet tilbringes på arbeidsplassen. Derfor er det viktig at alle ansatte får utfordringer som styrker deres kompetanse og egenutvikling. Alt dette vil bidra til at NP Bygg er et sted hvor de ansatte kan være glade og føle seg verdige når de er på jobb.

  • Forretningsidé

   NP Bygg utfører entrepriser etter morgendagens standard til profesjonelle byggherrer i Oslo og Akershus med høye krav til kvalitet.

   NP BYGG AS er en totalentreprenør som ikke bare leverer rett produkt til riktig tid innenfor gjeldende rammer, men også bygger lagånd mellom ansatte og oppdragsgivere. Dette for å skape prosjekter som tar hensyn til fremtidens utfordringer innen arkitektur – som igjen tar hensyn til moderne teknologi og byggteknikk, grønne miljøkrav og en rasjonell utnyttelse av planetens ressurser.

  • Det NP Bygg mener med kvalitet er:

   Kvalitet er evnen til å overgå kundens eller brukerens krav og forventninger.

   Billigere i lengden og mindre bruk av ressurser. God kvalitet koster ofte litt ekstra, men det kan likevel bli billigere når det varer lengre enn hva dårlig kvalitet gjør. Slik kan god kvalitet få stor innvirkning, både på miljøet og oppdragsgivers økonomi.

  • –Ingen blir god alene.

   NP Bygg ønsker en kultur som skaper en lagånd – som gjør alle som arbeider, i eller med oss, til en del av samme vinnerlag.

   Kjennetegnet ved et vinnerlag er at de setter seg tydelige mål og jobber systematisk for å nå dem. Det gjør at alle rundt også blir engasjerte og heier på dem. Med tydelige mål motiverer de hverandre og lagfølelsen styrkes. De blir et sammensveiset lag. De tar også eget ansvar. Slik lærer de av hverandres erfaringer og gjør det mulig å bli et vinnerlag.

  • Tjenester

   Vi utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hoved entreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer, og har løpende rammeavtaler med flere av dem. Hovedsegmentet vårt er rehabilitering av kontorlokaler og øvrige næringsbygg som hoteller, forsamlingslokaler, kjøpesentre og butikklokaler, men vi bygger også større boligbygg, eneboliger/rekkehus, helsebygninger, barnehager og undervisnings-, og kulturbygninger.

   • Nybygg
   • Tilbygg
   • Påbygg
   • Ombygging
   • Rehabilitering
   • Fasadeendring
   • Riving
   • Arbeider på verneverdige bygg
   • BREEAM-prosjekter
  • Behandling av personopplysninger

   NP Bygg AS behandler personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, og er ansvarlig for å sikre at behandlingen utføres i overenstemmelse med gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan NP Bygg AS behandler personopplysninger om ansatte hos sine kunder og leverandører, i tillegg til andre som tar kontakt via vårt “Kontakt oss”-skjema på vår nettside. Dersom noe i denne personvernerklæringen er uklart, eller du har øvrige spørsmål om hvordan NP Bygg AS behandler dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss på kontaktskjema nedenfor.

  • Ansvarlig for behandlingen personopplysninger

   NP BYGG AS, org. nr. 942 273 711, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Våre kontaktdetaljer er: N P BYGG AS, Tvetenveien 11, 0661 OSLO, sentralbord: 23207100, e-post: [email protected].

  • Til hvilke formål og grunnlag behandler vi personopplysninger?

   3.1 Om våre kunder og deres ansatte

   Vi behandler personopplysninger om ansatte hos våre kunder med formål om å levere våre tjenester, herunder etterfølgende support-tjenester. Ytterligere behandling kan foretas med formål om å effektivt administrere vårt kontaktregister for kontaktpersoner hos kunder.

   Behandlingsgrunnlaget vårt er at behandlingen er nødvendig for formålene knyttet til driften av NP Bygg AS sin virksomhet. Vi har vurdert at de registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran vår berettigede interesse i slik behandling, og krever vern av personopplysninger.

   Vi vil også behandle og oppbevare informasjon om ut- og innbetalinger med det formål om å oppbevare NP Bygg AS sitt regnskap. Denne behandlingen er nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser som påhviler NP Bygg, herunder plikter etter lovgivningen som bla. bokføringsloven.

   3.2 Om våre leverandører og deres ansatte

   Vi behandler personopplysninger om ansatte hos våre leverandører og samarbeidspartnere med formål om å erverve varer og tjenester til virksomheten. Ytterligere behandling kan foretas med formål om å effektivt administrere vårt kontaktregister for kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere.

   Behandlingsgrunnlaget vårt er at behandlingen er nødvendig for formålene knyttet til driften av NP Bygg AS sin virksomhet. Vi har vurdert at de registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran vår berettigede interesse i slik behandling, og krever vern av personopplysninger.

   For ansatte hos våre leverandører og samarbeidspartnere behandler vi også personopplysninger med formål om å oppfylle påseplikten når dette er påkrevd. Denne behandlingen er nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser som påhviler NP Bygg AS, herunder pikter etter § 6 i Forskrift av 22.2.2008 nr. 166.

   Vi vil også behandle og oppbevare informasjon om ut- og innbetalinger med det formål om å oppbevare NP Bygg AS sitt regnskap. Denne behandlingen er nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser som påhviler NP Bygg, herunder plikter gjennom lovgivning som bla. bokføringsloven § 13.

   3.3 Andre som benytter “Kontakt oss”-skjema på nettsiden

   Vi behandler de personopplysninger som avgis ved bruk av “Kontakt oss”-skjemaet på nettsiden vår. Behandlingsgrunnlaget for slik behandling er at den er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å legge til rette for kontakt med NP Bygg AS. I lys av at de personer det behandles personopplysninger om selv har valgt å avgi disse til NP Bygg AS, har vi vurdert at de registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran vår berettigede interesse i slik behandling, og krever vern av personopplysninger.

  • Hvem deler NP Bygg personopplysningene dine med?

   Vi deler ikke dine personopplysninger med noen andre. NP Bygg AS benytter imidlertid databehandlere for enkelte av behandlingsaktivitetene. Databehandlerne er underlagt databehandleravtaler med NP Bygg AS, og kan ikke selv råde over dine personopplysninger.

  • Det NP Bygg mener med kvalitet er:

   Kvalitet er evnen til å overgå kundens eller brukerens krav og forventninger.

   Billigere i lengden og mindre bruk av ressurser. God kvalitet koster ofte litt ekstra, men det kan likevel bli billigere når det varer lengre enn hva dårlig kvalitet gjør. Slik kan god kvalitet få stor innvirkning, både på miljøet og oppdragsgivers økonomi.

  • Dine rettigheter, og hvordan ivareta dem

   I forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger har du visse rettigheter, dette inkluderer:

   1. Innsynsrett: Du har rett til å få vår bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke, og dersom dette er tilfellet, å be om innsyn i personopplysningene. Innsynsinformasjonen inkluderer – blant annet – formålene med behandlingen, de berørte kategoriene av personopplysninger, og mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er eller vil bli utlevert til. Dette en imidlertid ikke en absolutt rettighet og andres rettigheter og interesser kan begrense din innsynsrett.

   Du kan ha rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom mer enn én kopi blir anmodet av deg, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene våre.

   2. Rett til retting: Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet av oss. Avhengig av formålene med behandlingen, kan du ha rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å fremlegge en supplerende erklæring.

   3. Rett til sletting (“rett til å bli glemt”): Under visse omstendigheter, har du rett til å få personopplysningene om deg slettet, og vi kan ha plikt til å slette slike personopplysninger.

   4. Rett til begrensning av behandling: Under visse omstendigheter, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger om deg begrenses. Dersom dette er tilfelle, vil de respektive opplysningene bli merket og bare behandlet av oss for bestemte formål.

   5. Rett til å protestere: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å protestere til enhver tid, av grunner knyttet til din særlige situasjon, mot vår behandling av dine personopplysninger. Det vil kunne kreves at vi ikke lenger behandler dine personopplysninger.

   Du vil dessuten ha rett til å protestere til enhver tid mot behandling av personopplysninger som angår deg, hvis dine personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, herunder profilering i den utstrekning dette er relatert til slik direkte markedsføring. I et slikt tilfelle vil ikke dine personopplysninger lenger behandles for slike formål av oss.

   6. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du anser vår behandling av dine personopplysninger å være i strid med personvernreglene. Tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet. Se www.datatilsynet.no for videre informasjon.

   Hvis du ønsker å gjøre dine rettigheter gjeldende overfor NP Bygg, ber vi deg om å kontakte oss ved de angitte kontaktpersoner som fremgår av dette dokumentets pkt. 1.

  • Åpenhetsloven

   «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

   Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester. Dette prinsippet er forankret i vårt verdigrunnlag KLART.

   Kompetanse 

   – Vi skal ligge i forkant på kompetanse innen fag og regelverk.

   Langsiktighet 

   – Vi tar ikke snarveier for å oppnå resultater, men ser etter løsninger som varer lengst mulig.

   Ansvar 

   – Vi tar ansvar for oss selv, medarbeidere og våre kunder.

   Respekt 

   – Vi praktiserer likeverd, ærlighet og respekt ovenfor våre medmennesker og planeten vi lever på.

   Trygghet 

   – Vi er tydelige i våre avtaler og skal kun love det vi kan holde, og holde det vi lover.

   NP Bygg AS respekterer internasjonale menneskerettigheter, og retten til anstendig arbeidsforhold. Vi tar et tydelig ansvar for å sikre anstendige arbeidsforhold for arbeidstakere på våre byggeplasser. Helse, miljø og sikkerhet har alltid høyeste prioritet i NP Bygg AS.
   NP Bygg AS ser loven som et velkomment bidrag til å sikre at alle større virksomheter gjør en innsats for å bedre levevilkårene for mennesker over hele verden.

   NP Bygg har utarbeidet ett sett med retningslinjer for etisk handel som underbygger dette med krav vi stiller til våre leverandører gjennom våre standard kontraktsbestemmelser. Disse kan man laste ned via denne linken: https://npbygg.no/kontraktsbestemmelser»

  • Hvordan vi jobber

   NP Bygg AS har stort fokus på ansvarlig innkjøp, og vi sørger for å være i samsvar med lover og regler, samt å ivareta ytre miljø og arbeidstakers rettigheter. Vi jobber aktivt med å forbedre våre innkjøpsprosesser mht ansvarlighet og bærekraft, og våre etiske retningslinjer har en sentral plass. Formålet er å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser, og i hele vår leverandørkjede.

   NP Bygg AS skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder og forretningspartnere mht relevante risikoforhold som produksjonsland og produktkategorier i tett samarbeid med vår bransjeorganisasjon. Leverandørkjeder med høy-risiko inviteres til å gjøre egen-evalueringer, og vil følges opp i tråd med prinsippene i OECD’s veileder. Aktsomhetsvurderingene vil i en del tilfeller danne grunnlag for nærmere oppfølging for å forsøke å stanse, redusere, eller forebygge negative arbeidsforhold og brudd på menneskerettigheter. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas. Vi legger vekt på å være en positiv påvirker framfor å avslutte samarbeid.

  • Spørsmål/informasjon

   Alle kan ved skriftlig forespørsel fra 1. juli 2022 be om informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser generelt, samt etterlyse informasjon om leverandørkjeden til enkeltprodukter. Vi forplikter oss til å besvare alle forespørsler innen innen 3 uker, og oversende den forespurte informasjonen innen to måneder etter at kravet er mottatt.

   NP Bygg AS vil utarbeide en rapport med redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger innen 30. juni 2023 Ta direkte kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om våre risikoer, og hvordan vi jobber med å følge opp menneskerettigheter og sikre retten til anstendige arbeidsforhold. Send en epost til  [email protected]

  • Redegjørelser/rapporter

   Fra 30. juni 2023 vil årlige redegjørelser for våre aktsomhetsvurderinger inkl evt funn og tiltak offentligjøres på denne siden.

NP Bygg har som målsetning at kundens krav og behov alltid får høyeste prioritet. Dette er forankret i vår visjon om at hver kunde skal bli en «flergangskunde», og i tillegg generere minst en ny kunde. NP Bygg har derfor vedtatt i sin politikk at vi skal ivareta våre kundehenvendelser på en effektiv, profesjonell, og etterrettelig måte.

Samtidig skal vi vise stor tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i møte med kundenes tjenestebehov. I tillegg til gode relasjoner til våre kunder skal NP Bygg være ledende innen kvalitetssikring innenfor alle deler av organisasjonen. Vi i NP Bygg vet at ovennevnte kundefokus er en av hovedårsakene til at vi, fra etableringen av selskapet på 1980-tallet og frem til i dag, har hatt et nært og tett samarbeid med flere renommerte selskaper, deriblant Olav Thon Gruppen, som er vår største bedriftskunde.

NP Bygg er et mellomstort entreprenørselskap i Oslo og omegn som utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hovedentreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer, og har løpende rammeavtaler med flere av disse.

Kontakt oss

Send mail

Ring oss

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss for en nærmere prat rundt et eventuelt prosjekt?

Adresse til NP Bygg AS:

Besøksadresse: Tvetenveien 11
Postadresse: PB 6094 Etterstad, 0601 Oslo
Sentralbord: (+47) 23 20 71 00