Skip to main content

Slik jobber vi

 • NP Bygg AS er en entreprenør i Oslo som utfører byggprosjekter innen nybygg og næring

  NP Bygg AS utfører store, mellomstore og små typer byggeoppdrag. Vi har stor erfaring både innen yrkesbygg og bygg for privat bruk. Våre oppdrag omfatter blant annet nybygg, næringsbygg, forretningslokaler, kontorer, serveringsteder,institusjoner og Hotell. NP Bygg er en entreprenør lokalisert i Oslo.

  Vi setter prestisje i å gjennomføre prosjekter effektivt og innenfor gjeldende tidsfrister. Våre ledere har praktisk og relevant bakgrunn fra vår bransje.Et fokus i bedriften er god arbeidsmoral, gode systemer, helse og miljø.

 • ISO-sertifisert

  NP Bygg er ISO-sertifisert i overenstemmelse med styringssystemkravene i NS-EN ISO 9001, 14001 og 45001 for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester: Alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hoved entreprenør. Service og rammeavtaler med offentlige og private byggherrer. Det er Kiwa Teknologisk Institutt som på vegne av Norsk Akkreditering som har sertifisert NP Bygg og sertifikatet ble første gang utstedt 10.12.2015, siste resertifisering ble gjort 13.09.2021.

  Det sertifiserte ledelsessystemet gjelder alle faser i verdikjeden vår, og alle prosesser som inngår i virksomheten. Herunder ledelse og styring av alle leverandører og underentreprenører med nødvendig kvalitet og kompetanse for å ivareta prosjekt og kundekrav.

  Sertifiseringene er et kvalitetsstempel på våre ledelsessystemer, og at vi arbeider systematisk og kontinuerlig med forbedringer i vår organisasjon. Sertifiseringene er internasjonalt anerkjent, og anses som det sterkeste kvalitetsstempelet på kontinuerlig forbedringsarbeid.

 • Miljøfyrtårn

  Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for dokumentering av miljøinnsats og vise samfunnsansvar for bedrifter og virksomheter.

  For å bli Miljøfyrtårn innebærer det et systematisk arbeid med miljøtiltak. Disse tiltakene fører til en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpasset krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det skal leveres årlige miljørapporter og virksomheten resertifiseres hvert tredje år. Miljøfyrtårnet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. 

 • Startbank

  NP Bygg er godkjent I StartBANK.

  StartBANK er et Bransjenettverk som ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt “Seriøsitet i byggenæringen” som i 2005 ble lansert gjennom et samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. Dette er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.

  Det er evaluert rundt 4400 leverandører på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier. Dette betyr at StartBANK er en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gjør at leverandørene har mulighet til å konkurrere på like vilkår, bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

  StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

 • Sentral godkjenning

  Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

  NP Bygg er sentralt godkjent i flere funksjoner, fagområder og tiltaksklasser se https://sgregister.dibk.no/enterprises/942273711 for gjeldende godkjenningsområde. 

  En sentral godkjenning utstedes av Direktoratet for byggkvalitet, og skal sikre alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. 

 • Godkjent våtromsbedrift

  Dette er et kurs for sertifisering av faglige leder/prosjektledere. Som minimum må man inneha fag/svennebrev og dokumentere 4 år med praksis innen prosjektledelse. Kursdeltagere med mesterbrev eller byggteknisk utdannelse trenger ikke dokumentere praksis. Etter bestått eksamen kan man søke fagrådet for våtrom om å bli Godkjent våtromsbedrift. Først da kan man kalle seg Godkjent Våtromsbedrift og bruke logoen i egen markedsføring.

  • NP Bygg fyller opplæringskravene i BVN
  • NP Bygg har faglig leder for våtrom
  • NP Bygg benytter sertifiserende / prosjekterende / fagarbeidere / takstmenn for våtrom
  • NP Bygg har tilgjengelig oppdatert utgave av BVN

 • Lærlingbedrift og fagkompetanse

  NP Bygg har en årelang tradisjon som tømrerbedrift. Helt tilbake til oppstarten i 1986 har faglig kompetanse innen tømrerfaget vært et viktig fokusområde. Gjennom vårt medlemskap i Opplæringskontoret for tømrerfaget ønsker vi å bidra til økt rekruttering, samt aktivt jobbe for at fagbrev innen byggfagene får den anerkjennelsen og respekten den fortjener. Vi har også jobbet tett med grunnskolene i et prosjekt med bygging av småhus for 9. klassinger. Sjekk ut emneknaggen #vibyggersmåhus i sosiale medier.

  Vi har som målsetting at minimum 10% av våre utførende håndverkere skal være lærlinger.

  Våre ansatte har høy faglig kompetanse og yrkesstolthet. Vi lever av å realisere kunders prosjekter og legger stor vekt på den faglige kvaliteten som leveres. NP Bygg har vært en tømrerbedrift med stort profesjonsfokus helt fra oppstarten i 1986, og flere av våre ansatte har mesterbrev.

 • Øvrige medlemskap og ordninger

  Gjennom nedenstående medlemskap tydeliggjør vi vår rolle som seriøs aktør innen gitte fagområder.

  • Entreprenørforeningen bygg og anlegg
  • Grønn byggallianse
  • Grønt punkt Norge
 • Samarbeid

  NP Bygg er opptatt av det beste for samfunnet og tar sosialt ansvar, hensyn til miljøet og tenker økonomisk verdiskapning så langt det lar seg gjøre / i alt vi foretar oss.

  Gjennom vårt medlemskap i Entreprenørforeningen EBA ønsker vi å tydeliggjøre vårt mål som en seriøs og ansvarlig aktør i bransjen. Samtidig bidrar vi til/ satser vi på våre egne ansatte ved å bidra til intern og ekstern skolering og etterutdanning.

 • Vi bygger for livet – i dag og i morgen

  NP Bygg er et verdidrevet selskap. Visjonen «vi bygger for livet – i dag og i morgen» sier hvor vi skal og hvor vi kommer fra.

  Forretningsidéen «NP Bygg utfører entrepriser etter morgendagens standard til profesjonelle byggherrer i Oslo og Akershus med høye krav til kvalitet» støtter opp om denne visjonen.

  Verdiene «kompetanse, langsiktighet, ansvar, respekt og trygghet» leder oss dit. Verdiene hjelper oss til å ta de rette valgene hver dag.

 • K L A R T

  Kompetanse – Vi skal ligge i forkant på kompetanse innen fag og regelverk.

  Langsiktighet – Vi tar ikke snarveier for å oppnå resultater, men ser etter løsninger som varer lengst mulig.

  Ansvar – Vi tar ansvar for oss selv, medarbeidere og våre kunder.

  Respekt – Vi praktiserer likeverd, ærlighet og respekt ovenfor våre medmennesker og planeten vi lever på.

  Trygghet – Vi er tydelige i våre avtaler og skal kun love det vi kan holde, og holde det vi lover.

  NP BYGG SITT VERDIGRUNNLAG – SÅ KLART

 • BAKGRUNN FOR NP BYGG SIN FORRETNINGSIDÉ

  NP Bygg har blitt formet ut fra en drøm om å skape en entreprenørvirksomhet som skal sette en ny standard for hva kvalitet står for – i alle ledd av byggeprosessen. Et sted hvor man aldri skal gå snarveier. Et sted hvor man nøye følger lovverk og regler. Her kommer man gjennom respekt for spilleregler og samarbeide med sine medspillere frem til finalen og leverer et bygg som mer enn tilfredsstiller kundens forventninger.

  Dette er en arbeidsplass hvor man ikke bare skal gjøre det som er riktig i dag, men også ta høyde for fremtidens krav og behov. Dette gjelder bla innen arbeidsmiljø, bærekraftig utvikling og moderne teknologi. Dette er et sted hvor økonomisk avkastning ikke er den eneste motivasjonen. En stor del av livet tilbringes på arbeidsplassen. Derfor er det viktig at alle ansatte får utfordringer som styrker deres kompetanse og egenutvikling. Alt dette vil bidra til at NP Bygg er et sted hvor de ansatte kan være glade og føle seg verdige når de er på jobb.

 • Forretningsidé

  NP Bygg utfører entrepriser etter morgendagens standard til profesjonelle byggherrer i Oslo og Akershus med høye krav til kvalitet.

  NP BYGG AS er en totalentreprenør som ikke bare leverer rett produkt til riktig tid innenfor gjeldende rammer, men også bygger lagånd mellom ansatte og oppdragsgivere. Dette for å skape prosjekter som tar hensyn til fremtidens utfordringer innen arkitektur – som igjen tar hensyn til moderne teknologi og byggteknikk, grønne miljøkrav og en rasjonell utnyttelse av planetens ressurser.

 • Det NP Bygg mener med kvalitet er:

  Kvalitet er evnen til å overgå kundens eller brukerens krav og forventninger.

  Billigere i lengden og mindre bruk av ressurser. God kvalitet koster ofte litt ekstra, men det kan likevel bli billigere når det varer lengre enn hva dårlig kvalitet gjør. Slik kan god kvalitet få stor innvirkning, både på miljøet og oppdragsgivers økonomi.

 • –Ingen blir god alene.

  NP Bygg ønsker en kultur som skaper en lagånd – som gjør alle som arbeider, i eller med oss, til en del av samme vinnerlag.

  Kjennetegnet ved et vinnerlag er at de setter seg tydelige mål og jobber systematisk for å nå dem. Det gjør at alle rundt også blir engasjerte og heier på dem. Med tydelige mål motiverer de hverandre og lagfølelsen styrkes. De blir et sammensveiset lag. De tar også eget ansvar. Slik lærer de av hverandres erfaringer og gjør det mulig å bli et vinnerlag.

 • Tjenester

  Vi utfører alle typer entrepriseoppdrag innen bygg, som total- eller hoved entreprenør. NP Bygg har i det siste tiåret utført en rekke entrepriseprosjekter mot offentlige byggherrer, og har løpende rammeavtaler med flere av dem. Hovedsegmentet vårt er rehabilitering av kontorlokaler og øvrige næringsbygg som hoteller, forsamlingslokaler, kjøpesentre og butikklokaler, men vi bygger også større boligbygg, eneboliger/rekkehus, helsebygninger, barnehager og undervisnings-, og kulturbygninger.

  • Nybygg
  • Tilbygg
  • Påbygg
  • Ombygging
  • Rehabilitering
  • Fasadeendring
  • Riving
  • Arbeider på verneverdige bygg
  • BREEAM-prosjekter
 • Behandling av personopplysninger

  NP Bygg AS behandler personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, og er ansvarlig for å sikre at behandlingen utføres i overenstemmelse med gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan NP Bygg AS behandler personopplysninger om ansatte hos sine kunder og leverandører, i tillegg til andre som tar kontakt via vårt “Kontakt oss”-skjema på vår nettside. Dersom noe i denne personvernerklæringen er uklart, eller du har øvrige spørsmål om hvordan NP Bygg AS behandler dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss på kontaktskjema nedenfor.

 • Ansvarlig for behandlingen personopplysninger

  NP BYGG AS, org. nr. 942 273 711, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Våre kontaktdetaljer er: N P BYGG AS, Tvetenveien 11, 0661 OSLO, sentralbord: 23207100, e-post: [email protected].

 • Til hvilke formål og grunnlag behandler vi personopplysninger?

  3.1 Om våre kunder og deres ansatte

  Vi behandler personopplysninger om ansatte hos våre kunder med formål om å levere våre tjenester, herunder etterfølgende support-tjenester. Ytterligere behandling kan foretas med formål om å effektivt administrere vårt kontaktregister for kontaktpersoner hos kunder.

  Behandlingsgrunnlaget vårt er at behandlingen er nødvendig for formålene knyttet til driften av NP Bygg AS sin virksomhet. Vi har vurdert at de registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran vår berettigede interesse i slik behandling, og krever vern av personopplysninger.

  Vi vil også behandle og oppbevare informasjon om ut- og innbetalinger med det formål om å oppbevare NP Bygg AS sitt regnskap. Denne behandlingen er nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser som påhviler NP Bygg, herunder plikter etter lovgivningen som bla. bokføringsloven.

  3.2 Om våre leverandører og deres ansatte

  Vi behandler personopplysninger om ansatte hos våre leverandører og samarbeidspartnere med formål om å erverve varer og tjenester til virksomheten. Ytterligere behandling kan foretas med formål om å effektivt administrere vårt kontaktregister for kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere.

  Behandlingsgrunnlaget vårt er at behandlingen er nødvendig for formålene knyttet til driften av NP Bygg AS sin virksomhet. Vi har vurdert at de registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran vår berettigede interesse i slik behandling, og krever vern av personopplysninger.

  For ansatte hos våre leverandører og samarbeidspartnere behandler vi også personopplysninger med formål om å oppfylle påseplikten når dette er påkrevd. Denne behandlingen er nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser som påhviler NP Bygg AS, herunder pikter etter § 6 i Forskrift av 22.2.2008 nr. 166.

  Vi vil også behandle og oppbevare informasjon om ut- og innbetalinger med det formål om å oppbevare NP Bygg AS sitt regnskap. Denne behandlingen er nødvendig for å overholde rettslige forpliktelser som påhviler NP Bygg, herunder plikter gjennom lovgivning som bla. bokføringsloven § 13.

  3.3 Andre som benytter “Kontakt oss”-skjema på nettsiden

  Vi behandler de personopplysninger som avgis ved bruk av “Kontakt oss”-skjemaet på nettsiden vår. Behandlingsgrunnlaget for slik behandling er at den er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å legge til rette for kontakt med NP Bygg AS. I lys av at de personer det behandles personopplysninger om selv har valgt å avgi disse til NP Bygg AS, har vi vurdert at de registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran vår berettigede interesse i slik behandling, og krever vern av personopplysninger.

 • Hvem deler NP Bygg personopplysningene dine med?

  Vi deler ikke dine personopplysninger med noen andre. NP Bygg AS benytter imidlertid databehandlere for enkelte av behandlingsaktivitetene. Databehandlerne er underlagt databehandleravtaler med NP Bygg AS, og kan ikke selv råde over dine personopplysninger.

 • Det NP Bygg mener med kvalitet er:

  Kvalitet er evnen til å overgå kundens eller brukerens krav og forventninger.

  Billigere i lengden og mindre bruk av ressurser. God kvalitet koster ofte litt ekstra, men det kan likevel bli billigere når det varer lengre enn hva dårlig kvalitet gjør. Slik kan god kvalitet få stor innvirkning, både på miljøet og oppdragsgivers økonomi.

 • Dine rettigheter, og hvordan ivareta dem

  I forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger har du visse rettigheter, dette inkluderer:

  1. Innsynsrett: Du har rett til å få vår bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke, og dersom dette er tilfellet, å be om innsyn i personopplysningene. Innsynsinformasjonen inkluderer – blant annet – formålene med behandlingen, de berørte kategoriene av personopplysninger, og mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er eller vil bli utlevert til. Dette en imidlertid ikke en absolutt rettighet og andres rettigheter og interesser kan begrense din innsynsrett.

  Du kan ha rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom mer enn én kopi blir anmodet av deg, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene våre.

  2. Rett til retting: Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet av oss. Avhengig av formålene med behandlingen, kan du ha rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å fremlegge en supplerende erklæring.

  3. Rett til sletting (“rett til å bli glemt”): Under visse omstendigheter, har du rett til å få personopplysningene om deg slettet, og vi kan ha plikt til å slette slike personopplysninger.

  4. Rett til begrensning av behandling: Under visse omstendigheter, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger om deg begrenses. Dersom dette er tilfelle, vil de respektive opplysningene bli merket og bare behandlet av oss for bestemte formål.

  5. Rett til å protestere: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å protestere til enhver tid, av grunner knyttet til din særlige situasjon, mot vår behandling av dine personopplysninger. Det vil kunne kreves at vi ikke lenger behandler dine personopplysninger.

  Du vil dessuten ha rett til å protestere til enhver tid mot behandling av personopplysninger som angår deg, hvis dine personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, herunder profilering i den utstrekning dette er relatert til slik direkte markedsføring. I et slikt tilfelle vil ikke dine personopplysninger lenger behandles for slike formål av oss.

  6. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du anser vår behandling av dine personopplysninger å være i strid med personvernreglene. Tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet. Se www.datatilsynet.no for videre informasjon.

  Hvis du ønsker å gjøre dine rettigheter gjeldende overfor NP Bygg, ber vi deg om å kontakte oss ved de angitte kontaktpersoner som fremgår av dette dokumentets pkt. 1.

 • Åpenhetsloven

  «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

  Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester. Dette prinsippet er forankret i vårt verdigrunnlag KLART.

  Kompetanse 

  – Vi skal ligge i forkant på kompetanse innen fag og regelverk.

  Langsiktighet 

  – Vi tar ikke snarveier for å oppnå resultater, men ser etter løsninger som varer lengst mulig.

  Ansvar 

  – Vi tar ansvar for oss selv, medarbeidere og våre kunder.

  Respekt 

  – Vi praktiserer likeverd, ærlighet og respekt ovenfor våre medmennesker og planeten vi lever på.

  Trygghet 

  – Vi er tydelige i våre avtaler og skal kun love det vi kan holde, og holde det vi lover.

  NP Bygg AS respekterer internasjonale menneskerettigheter, og retten til anstendig arbeidsforhold. Vi tar et tydelig ansvar for å sikre anstendige arbeidsforhold for arbeidstakere på våre byggeplasser. Helse, miljø og sikkerhet har alltid høyeste prioritet i NP Bygg AS.
  NP Bygg AS ser loven som et velkomment bidrag til å sikre at alle større virksomheter gjør en innsats for å bedre levevilkårene for mennesker over hele verden.

  NP Bygg har utarbeidet ett sett med retningslinjer for etisk handel som underbygger dette med krav vi stiller til våre leverandører gjennom våre standard kontraktsbestemmelser. Disse kan man laste ned via denne linken: https://npbygg.no/kontraktsbestemmelser»

 • Hvordan vi jobber

  NP Bygg AS har stort fokus på ansvarlig innkjøp, og vi sørger for å være i samsvar med lover og regler, samt å ivareta ytre miljø og arbeidstakers rettigheter. Vi jobber aktivt med å forbedre våre innkjøpsprosesser mht ansvarlighet og bærekraft, og våre etiske retningslinjer har en sentral plass. Formålet er å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser, og i hele vår leverandørkjede.

  NP Bygg AS skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder og forretningspartnere mht relevante risikoforhold som produksjonsland og produktkategorier i tett samarbeid med vår bransjeorganisasjon. Leverandørkjeder med høy-risiko inviteres til å gjøre egen-evalueringer, og vil følges opp i tråd med prinsippene i OECD’s veileder. Aktsomhetsvurderingene vil i en del tilfeller danne grunnlag for nærmere oppfølging for å forsøke å stanse, redusere, eller forebygge negative arbeidsforhold og brudd på menneskerettigheter. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas. Vi legger vekt på å være en positiv påvirker framfor å avslutte samarbeid.

 • Spørsmål/informasjon

  Alle kan ved skriftlig forespørsel fra 1. juli 2022 be om informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser generelt, samt etterlyse informasjon om leverandørkjeden til enkeltprodukter. Vi forplikter oss til å besvare alle forespørsler innen innen 3 uker, og oversende den forespurte informasjonen innen to måneder etter at kravet er mottatt.

  NP Bygg AS vil utarbeide en rapport med redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven. Ta direkte kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om våre risikoer, og hvordan vi jobber med å følge opp menneskerettigheter og sikre retten til anstendige arbeidsforhold. Send en epost til [email protected]. Eposten benyttes også til å varsle NP Bygg AS om kritikkverdige forhold, eller bekymringer knyttet til behandlingen av mennesker i vår verdikjede.

 • Redegjørelser/rapporter

  Fra 30. juni 2023 vil årlige redegjørelser for våre aktsomhetsvurderinger inkl evt funn og tiltak offentligjøres på denne siden.

Greverud legesenter

Greverud legesenter

NP Bygg har for Nærsenter Utvikling utført en omfattende renovering av Greverud legesenter, inkludert etablering av kontorer, kirurgirom og laboratorium over flere etasjer, samt utskifting av Velux-vinduer.

Rema 1000 - Stenersgata 8 og Storgata 22

Rema 1000 - Stenersgata 8 og Storgata 22

Prosjektet omfattet ombygging av arealene i 1. etg og kjeller i Stenersgata 8/storgata 22. Første steg i prosjektet var å demontere og flytte eksisterende rulletrapper til ny plassering for å få bedret planløsning og flyt i arealene.

Karl Johans Gate 2 – Vinduer og innvendige lokaler

Karl Johans Gate 2 – Vinduer og innvendige lokaler

NP Bygg ble kontrahert for å skifte ut vinduer i Karl Johans Gate 2 for å bedre inneklimaet i bygget som er fra 1898. En del av vinduene var skiftet ut til nyere vinduer på 80-tallet. Disse ble skiftet til godkjente kopier av de originale vinduene fra 1898. I bakgården var det fremdeles noen originale vinduer som ble beholdt og restaurert

Festmagasinet - Stenersgata 8 og storgata 22

Festmagasinet - Stenersgata 8 og storgata 22

Prosjektet omfattet ombygging av arealene i 1. etg og kjeller i Stenersgata 8/storgata 22. Første steg i prosjektet var å demontere og flytte eksisterende rulletrapper til ny plassering for å få bedret planløsning og flyt i arealene.

Pløens gate 5

Pløens gate 5

I 1etg. klargjorde vi lokalene til utestedet «The Red Room» og kaffebaren «The B-Side» på vegne av Olav Thon Gruppen. Hovedoppdraget var å få frem litt «røff» gammel stil på lokalet med teglstein og murpuss på veggene. Arbeidsoppgavene våre gikk ut på rivning, murerarbeid, innsetning av vinduer/dører, oppbygging av vegger samt malerarbeid og tekniske installasjoner. Leietaker innredet lokalet selv med møbler.

2-4 etg. ble innredet til kontorer med høy standard.

Torggata 11

Torggata 11

NP Bygg har hatt glede av å arbeide i Torggata 11 på vegne av Olav Thon Gruppen. Torggata 11 har blitt totalrenovert fra 2 til 5.etg. Arbeidet besto i utrensk av hele bygården, etablering av teknisk rom i 5.etg, arbeider på tak, nye takvinduer, nye varevinduer, solskjerming, fasadereparasjoner og arbeider i etasjene for nye leietakere. Det er også etablert nye toalettkjerner og kjøkken. Det har vært mye fokus på å fremheve historien i bygget, med mye synlige teglvegger, bevaring av stukkatur og rosetter, og generelt litt røffere utseende.

 

Strandveien 50

Strandveien 50

NP Bygg fikk i oppdrag å renovere et kontorlokale for First mover Group Norge. Dialogen under prosjektet gikk mellom entreprenør og leietaker. Arbeidet besto av riving og etablering av nye lettvegger, glass fronter, el-kanaler, belysning og deler av systemhimlingen. Ocean Installer ønsket seg en mer smidig planløsning med mange arbeidsstasjoner. Samtidig ønsket de et åpent kontorlandskap.

Amfi Moss – Violetta Cafè

Amfi Moss – Violetta Cafè

NP Bygg fikk i 2022 et ønske fra Olav Thon gruppen om å være med og utvikle en gjenbrukskafe på Amfi Moss. I arbeidet om med å Violetta Cafè ble det brukt møbler og belysning som de besatt fra før. Av dette er det blitt dannet nye konsepter og et smykke av en kafé på senteret.

Strømmen Storsenter

Strømmen Storsenter

Strømmen Storsenter er et av landets største kjøpesenter, med nærmere 200 ulike forretninger. Det som en gang i tiden var et mekanisk verksted med jernstøperi florerer nå av nasjonale og internasjonale butikkonsepter og kafeer.

Storo Storsenter

Storo Storsenter

NP Bygg har i flere år utført diverse oppdrag på Storo Storsenter. I utgangspunktet skulle vi oppgradere fellesarealer og etablere nytt inngangsparti i retning Storo Tunet, hvor blant annet Thon Hotel Storo og Odeon holder til.

Rema 1000 på Romerikssenteret

Rema 1000 på Romerikssenteret

NP Bygg fikk i oppdrag å renovere Rema 1000 på Romerikssenteret. Senteret befinner seg på Kløfta i Ullensaker kommune. Arbeidet medførte at butikken måtte stenge ned i 4 uker, som var tiden det skulle ta å utføre alt av arbeidet.

Power Lillehammer

Power Lillehammer

I 2020 fikk NP Bygg AS oppdrag med å rehabilitere et gammelt industribygg i Lillehammer til en ny Power butikk.

Romerikssenteret

Romerikssenteret

NP Bygg fikk i oppdrag å renovere Romerikssenteret på Kløfta. Vi har byttet tak, butikklokaler er endret, en cafe har fått et lite løft i utseende og diverse arbeid er utført i fellesarealene. I tillegg er inngangsparti revet, og bygget opp igjen, og utenomhus er endret rundt dette inngangspartiet.

Stenersgata 8 - Kontorhotell

Stenersgata 8 - Kontorhotell

4 og 5 etg. I Stenersgata 8 var eksisterende kontorlokaler som delvis har blitt strippet ned og oppgradert for ny leietaker med deres kontorhotell.

Sjølyst plass 1-3 – Adecco

Sjølyst plass 1-3 – Adecco

I 2019 fikk NP BYGG AS oppdraget med å rehabilitere eksisterende næringslokaler til dagens standard mht. planløsninger, materialbruk og tekniske anlegg for ny leietaker i bygget.

Coop Extra Drøbak

Coop Extra Drøbak

Portalen, som er en del av Amfi Drøbak City, ligger i Frogn kommune ved innkjøringen til Drøbak.

Calmeyersgate

Calmeyersgate

Dagens utgave av Calmeyersgate 5 ble oppført i 1987 med kontorlokaler fra 1.-5. etg. og leiligheter på plan 6 og 7.

Hambros plass 7

Hambros plass 7

I C.J. Hambros plass 7 har NP Bygg på oppdrag fra Olav Thon Gruppen bygget om et gammelt salgslokale til dagligvarebutikk.

Sector alarm - Hovedkontor

Sector alarm - Hovedkontor

På Sector Alarm sitt hovedkontor i åttende etasje på Storo hadde NP Bygg i oppdrag å rehabilitere og modernisere eksisterende kontorlokaler til nye salgs- og kurslokaler, samt oppgradere kontorer og etablere ny toppmoderne alarmstasjon.

Thon Congress Gardermoen

Thon Congress Gardermoen

I 2014 gjennomførte NP Bygg realiseringen av et nytt konferansebygg på Jessheim for Olav Thon Gruppen. NP Bygg ble involvert i prosjektet før jul 2013 som samarbeidspartner i en samspillskontrakt. Vi fikk ansvaret for detaljprosjektering, prosjektledelse og gjennomføring.

Skippergata 30–32

Skippergata 30–32

I Skippergata 30-32 hadde vi i oppdrag å rehabilitere to bygårder fra 1890-tallet til moderne utleieleiligheter for Olav Thon Gruppen.

Sæteren Gård

Sæteren Gård

Sæteren gård er barnas eget tursted i Bærumsmarka, tilrettelagt for at barn og unge skal få gode opplevelser gjennom et morsomt, aktivt og trygt friluftsliv.

Gateløpet Vika

Gateløpet Vika

I mai 2016 signerte NP Bygg en avtale med Storebrand Eiendom AS, om rehabilitering og bygningsmessige arbeider i Vika. Arbeidet besto av å innrede butikkene i 1.-2. etasje på Vika terrasse (Ruseløkkveien 3-5) og noen bygningsmessige arbeider...

Medisinsk senter Fornebu

Medisinsk senter Fornebu

NP Bygg AS inngikk en avtale med KLP Eiendom om innredning av nytt Medisinsk Senter på Fornebu S. Prosjektet inkluderte prosjekteringsledelse og koordinering med leietakere og deres leverandør av tannlegeutstyr.

Elixia Fornebu

Elixia Fornebu

NP Bygg hadde gleden av å bygge om lokalene for Elixia Fornebu. Arbeidet begynte i september 2015 og lokalene sto klare i mars 2016.

Plantasjen Storo

Plantasjen Storo

NP Bygg hadde i oppdrag å bygge om lokaler fra bilvask/verksted til butikk for Plantasjen, på Storo.

Strøget

Strøget

Flere mindre arbeider (utbedringer, oppussing og brannsikring) med flere bygg i gågaten Strøget. Disse eies av Olav Thon. Her var det mange føringer fra både oppdragsgiver og antikvariske myndigheter.

Amgen Norge

Amgen Norge

For medisinselskapet Amgen hadde vi i oppdrag å oppgradere deres kontorer i Vika Atrium.

Datum AS

Datum AS

Finansrådgivningsfirmaet Datum ønsket å leie lokaler og fikk derfor hjelp av interiørarkitekt Ellen Ledsten til å utvikle konseptet. NP Bygg sitt oppdrag besto i å rehabilitere kontorene slik at de ble klare til bruk.

Tekna

Tekna

Ingeniørforeningen Tekna ønsket å gjøre om eksisterende cellekontorer til åpent landskap. Arkitektfirmaet CF Møller lagde forslag til dette, og sammen detaljprosjekterte vi hele 3. etasje i Dronning Mauds Gate 15

Elixia Lambertseter

Elixia Lambertseter

For OBOS Forretningsbygg skulle NP Bygg rehabilitere deler av gamle Lambertseter Senter sør, som totalentreprise. Dette besto i å gjøre plass til nye forretninger og et nytt treningssenter for Elixia.

Kontorrama

Kontorrama

NP Bygg har foretatt oppgraderinger i Tvetenveien 11 etter at Eiendomsspar AS kjøpte eiendommen og nye leietakere skulle inn i bygget.

Gunerius kjøpesenter fasadearbeider

Gunerius kjøpesenter fasadearbeider

I påvente av andre planer for bygget frisket NP Bygg opp fasadene til Gunerius kjøpesenter i Storgata i Oslo.

Amfi Moss – Violetta Cafè

Amfi Moss – Violetta Cafè

NP Bygg fikk i 2022 et ønske fra Olav Thon gruppen om å være med og utvikle en gjenbrukskafe på Amfi Moss. I arbeidet om med å Violetta Cafè ble det brukt møbler og belysning som de besatt fra før. Av dette er det blitt dannet nye konsepter og et smykke av en kafé på senteret.

Strømmen Storsenter

Strømmen Storsenter

Strømmen Storsenter er et av landets største kjøpesenter, med nærmere 200 ulike forretninger. Det som en gang i tiden var et mekanisk verksted med jernstøperi florerer nå av nasjonale og internasjonale butikkonsepter og kafeer.

Storo Storsenter

Storo Storsenter

NP Bygg har i flere år utført diverse oppdrag på Storo Storsenter. I utgangspunktet skulle vi oppgradere fellesarealer og etablere nytt inngangsparti i retning Storo Tunet, hvor blant annet Thon Hotel Storo og Odeon holder til.

Rema 1000 på Romerikssenteret

Rema 1000 på Romerikssenteret

NP Bygg fikk i oppdrag å renovere Rema 1000 på Romerikssenteret. Senteret befinner seg på Kløfta i Ullensaker kommune. Arbeidet medførte at butikken måtte stenge ned i 4 uker, som var tiden det skulle ta å utføre alt av arbeidet.

Romerikssenteret

Romerikssenteret

NP Bygg fikk i oppdrag å renovere Romerikssenteret på Kløfta. Vi har byttet tak, butikklokaler er endret, en cafe har fått et lite løft i utseende og diverse arbeid er utført i fellesarealene. I tillegg er inngangsparti revet, og bygget opp igjen, og utenomhus er endret rundt dette inngangspartiet.

Furuset Forum

Furuset Forum

NP Bygg fikk i oppdrag å renovere Furuset Forum som er en flerbrukshall på Furuset i Oslo.
Arbeidet besto av utnyttelse av eksisterende ishall og rehabilitering av fasaden. Innvendig har prosjektet pågått i to etasjer.

Askeveien 7

Askeveien 7

Prosjektet omfattet prosjektering og bygging av en ny komplett tre-avdelings barnehage i 2 etasjer samt opparbeidelse av uteområdet. Ny bygget ligger på en tilleggstomt til Askeveien Barnehage. Eiendommen til den nye barnehagen er på 1 323m2 der det nye bygget har ca. 500m2 BRA.

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

I en periode på 4 år har NP Bygg hatt en løpende rammeavtale for bygningsmessige arbeider for Universitetet i Oslo.

Ammerudklubben

Ammerudklubben

Like bortenfor Grorud T-bane finner vi Ammerudklubben. I september 2016 fikk NP Bygg i oppdrag å rehabilitere hele fasaden, i regi av Omsorgsbygg Oslo Kommune.

Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg er en av landets største eiendomsforvaltere og drifter over 900.000 kvadratmeter fordelt på over 650 eiendommer.

Thon Hotel Oslofjord

Thon Hotel Oslofjord

NP Bygg fikk i oppdrag å renovere konferansesalene i underetasjen på Thon Hotell Oslofjord i Sandvika. Dette inkluderte også mingle arealet, Foaje og toaletter i samme etasje.

Thon Hotel Cecil

Thon Hotel Cecil

I fase 1 på Thon Hotel Cecil renoverte vi hotellrom, fellesareal kontorer og lager. Vi har pusset opp 108 rom med bad. I fase 2 ble det bygget til sammen 58 nye hotellrom i tidligere kontorlokaler.

Thon Hotel Oslo Airport renovering

Thon Hotel Oslo Airport renovering

NP Bygg utført renovering av banketthall og samtlige 435 hotellrom på Thon Hotel Oslo Airport.

Thon Hotel Arena

Thon Hotel Arena

For Olav Thon Gruppen har vi på Thon Hotel Arena rehabilitert kjøkken og spisesal samt kurs og konferanserom.

Thon Hotel Arena, rehabilitering av rom og korridorer

Thon Hotel Arena, rehabilitering av rom og korridorer

For Olav Thon Gruppen har vi på Thon Hotel Arena rehabilitert 355 hotellrom med tilstøtende korridorer.

Thon Hotel Arena – storkjøkken

Thon Hotel Arena – storkjøkken

NP Bygg hadde i oppdrag å renovere storkjøkkenet på Thon hotel Arena, i Lillestrøm. Arbeidet innebar full rens av lokalet og oppbygning, inkludert innredning.

Thon Hotel Vika Atrium

Thon Hotel Vika Atrium

På Thon Hotel Vika Atrium har vi vært ansvarlige for rehabilitering og oppgradering av tekniske anlegg, et prosjekt til drøye 48 millioner kroner.

Thon Hotel Spectrum

Thon Hotel Spectrum

Thon Hotel Spectrum består av tre bygårder, Brugata 3C, 5 og 7. Det er totalt 187 hotellrom ved hotellet. Vårt oppdrag var derfor å rehabilitere 151 eksisterende- og bygge 36 nye hotellrom, hvorav noen av disse er tilpasset handikappbehov. I tillegg pusset vi opp andre deler av hotellet...

Thon Hotel Opera

Thon Hotel Opera

For SEMB AS rehabiliterte vi rom og fellesarealer på Thon Hotel Opera. Dette innebar renovering av 432 rom, to suiter, korridorer og fellesarealer.

Thon Hotel Bristol

Thon Hotel Bristol

På Thon Hotel Bristol renoverte vi hotellrom, kongress og møtesenter med tilhørende fasiliteter.

Thon Conference Universitetsgaten

Thon Conference Universitetsgaten

På Thon Conferance Universitetsgaten hadde NP bygg i oppdrag å pusse opp en gammel bygård, der det tidligere var utested / revyscene (Dizzie Showteater).

Thon Hotel Oslo Airport

Thon Hotel Oslo Airport

NP Bygg har hatt gleden av å renovere restaurant for Olav Thon Gruppen. Restauranten ligger i tilknytning til Thon Hotel Oslo Airport og er på rundt 1800 kvadratmeter.

Thon Hotel Ski

Thon Hotel Ski

På Thon Hotel Ski pusset vi opp og utvidet spisesalen. Vi bygget nytt kjøkken i tilknytning til den nye delen av spisesalen og nye gjestetoaletter med HC toalett.

Thon Hotel Triaden

Thon Hotel Triaden

På Thon Hotel Triaden har NP BYGG AS hatt i oppdrag å rehabilitere 146 hotellrom, 8 korridorer, spisesal og bygget showkjøkken for Olav Thon gruppen.

Markveien 67

Markveien 6

Markveien 67  
Før, underveis og etter

Se bilder av byggeprosjekt av serveringslokale i Markveien 67 – før, underveis og etter ferdigstilt prosjekt med brannsikring, refundamentering og innredning for serveringslokale.

Pløens gate 5

Pløens gate 5

I 1etg. klargjorde vi lokalene til utestedet «The Red Room» og kaffebaren «The B-Side» på vegne av Olav Thon Gruppen. Hovedoppdraget var å få frem litt «røff» gammel stil på lokalet med teglstein og murpuss på veggene. Arbeidsoppgavene våre gikk ut på rivning, murerarbeid, innsetning av vinduer/dører, oppbygging av vegger samt malerarbeid og tekniske installasjoner. Leietaker innredet lokalet selv med møbler.

2-4 etg. ble innredet til kontorer med høy standard.

Grønlandsleiret 27 – Boule bar

Grønlandsleiret 27 – Boule bar

På Grønland i Oslo innredet NP Bygg Norges første innendørs Boule bar. Lokalene har 5 Boule baner, 2 barer og kjøkken med fransk inspirert mat.

Amfi Moss – Violetta Cafè

Amfi Moss – Violetta Cafè

NP Bygg fikk i 2022 et ønske fra Olav Thon gruppen om å være med og utvikle en gjenbrukskafe på Amfi Moss. I arbeidet om med å Violetta Cafè ble det brukt møbler og belysning som de besatt fra før. Av dette er det blitt dannet nye konsepter og et smykke av en kafé på senteret. 

Thon Hotel Opera - Backstube

Thon Hotel Opera - Backstube

NP Bygg fikk i oppdrag å klargjøre lokaler på Thon Hotell Opera for leietaker «Backstube». Arbeidet gikk i å sette opp nye vegger og rom, inkludert diverse riving, oppsetting av teknisk anlegg etter nye plantegninger og maling av vegger/tak.

Kompis på Romerikssenteret

Kompis på Romerikssenteret

NP Bygg fikk i oppdrag å gjøre klart et lokale på Romerikssenteret som skulle tas i bruk av restaurantkjeden Kompis. Senteret befinner seg på Kløfta i Ullensaker kommune.

Sjølyst Plass – Ny kantine

Sjølyst Plass – Ny kantine

I 2018 fikk NP BYGG AS oppdraget med å rehabilitere og bygge om de tidligere kontorlokalene i Sjølyst plass 1-3 til ny kantine for byggets leietakere.

Thon Hotel Arena – storkjøkken

Thon Hotel Arena – storkjøkken

NP Bygg hadde i oppdrag å renovere storkjøkkenet på Thon hotel Arena, i Lillestrøm. Arbeidet innebar full rens av lokalet og oppbygning, inkludert innredning.

HIMKOK Storgata Destilleri

HIMKOK Storgata Destilleri

Eierne bak serveringsstedet HIMKOK ønsket å skape noe unikt. Tidligere var Storgata 27 en forretning som renset, sydde og rehabiliterte pelsklær.

Kulturhuset

Kulturhuset

For Olav Thon Gruppen og Kulturhuset har vi renovert og bygget om bygården i Youngs Gate 6.

webcam

Skårerløkka > Live kamera

Pågende byggeprosjekt;
Se løpende oppdatering fra live kamera av vårt pågående byggeprosjekt av 288 leiligheter for Olav Thon med Premium konsept på Lørenskog ved Triaden.

Hausmannsgate 33

Hausmannsgate 33

Arbeidet som NP Bygg AS har utført, er å tilpasse og slå sammen disse to bygningene med nytt trappeløp i bakgården. Byantikvaren satte strenge føringer for hva vi kunne gjøre med fasadene...

Grønlandsleiret 27

Grønlandsleiret 27

For Olav Thon Gruppen har vi i Grønlandsleiret 27 rehabilitert 8 etasjer inkl. kjeller, samt bygget på en ny 9 etasje. Bygården er gjort om fra kontorlokaler til 35 nye leiligheter fordelt på 8 etasjer.

Bjerregaardsgate 21

Bjerregaardsgate 21

I 2017 fikk NP BYGG AS i oppdrag å oppgradere studentboligene i Bjerregaards gate 21 til dagens standard.

Møllesvingen 9B

Møllesvingen 9B

I Møllesvingen på Ullevål sto NP Bygg for oppføringen av en funkis enebolig for privat byggherre.

Skippergata 30–32

Skippergata 30–32

I Skippergata 30-32 hadde vi i oppdrag å rehabilitere to bygårder fra 1890-tallet til moderne utleieleiligheter for Olav Thon Gruppen.

Sogn studentby

Sogn studentby

Sogn studentby holder til på Ullevål og tilbyr boliger til single, par og familier som er studenter.

Osterhaus' gate 11

Osterhaus' gate 11

Osterhaus' gate ligger i bydel St. Hanshaugen, sentralt i Oslo. Med gåavstand til sentrum finnes det mange fasiliteter og møteplasser knyttet til området.